Home  >  Maatschappij  >  Gemeenten  >  Friesland
 
 

Gemeenten - Friesland


1. Amelander historie  Adresgegevens onbekend
Op deze website staan veel historische artikelen, oude foto's, boeken en genealogische gegevens van het eiland Ameland. Het doel is het bevorderen van historisch en genealogisch onderzoek naar het eiland en de bewoners. Details...
 
2. Gemeente Achtkarspelen  Stationsstraat  18  *  9285 NH Buitenpost (gemeente Achtkarspelen)
Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kloostertille, Twijzelerheide, Drogeham, Surhuizum, Augustinusga, Boelenslaan, Gerkesklooster-Stroobos, Twijzel Details...
 
3. Gemeente Ameland  Jelmeraweg  1  *  9162 EA Ballum (gemeente Ameland)
Hollum, Nes, Buren, Ballum Details...
 
4. Gemeente Anna Paulowna  Burgemeester Mijnlieffstraat  1  *  1761 BM Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon)
Anna Paulowna, Breezand, Kleine Sluis, Kreil, Nieuwesluis, Van Ewijcksluis, Wieringerwaard, Gelderse Buurt, Poolland, Spoorbuurt, Westeinde Details...
 
5. Gemeente Boarnsterhim  J.W. de Visserwei  10  *  9001 ZE Grouw (gemeente Boarnsterhim)
Grou, Akkrum, Warga, Oldeboorn, Irnsum, Roordahuizum, Nes, Wartena, Terhorne, Rauwerd, Sijbrandaburen, Terzool, Poppingawier, Deersum, Idaard, Friens, Warstiens Aegum Details...
 
6. Gemeente Bolsward  Jongemastraat  2  *  8701JD Bolsward (gemeente Súdwest-Fryslân)
Bolsward Details...
 
7. Gemeente Dantumadeel  Paardebloem  4  *  9104BR Damwoude (gemeente Dantumadeel)
Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Broeksterwoude, Wouterswoude, Rinsumageest, Driesum, De Valom, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwoudsterwal Details...
 
8. Gemeente Dongeradeel  Dokkum (gemeente Dongeradeel)
Dokkum, Holwerd, Ternaard, Anjum, Metslawier, Oosternijkerk, Ee, Engwierum, Niawier, Lioessens, Wierum, Nes, Hantum, Paesens, Brantgum, Moddergat, Raard, Oostrum, Morra, Aalsum, Bornwird, Hantumhuizen, Foudgum, Hiaure, Oostmahorn. Details...
 
9. Gemeente Enkhuizen  Hoogstraat  11  *  1601KT Enkhuizen
Enkhuizen, Oosterdijk, Westeinde Details...
 
10. Gemeente Ferwerderadiel  Hegebeintumerdyk  2  *  9172 PJ Ferwert (gemeente Ferwerderadiel)
Hallum, Ferwerd, Marrum, Birdaard, Reitsum, Hogebeintum, Genum, Wanswerd, Lichtaard, Janum, Jislum, Bartlehiem, Boteburen, Hallumerhoek, De Rijp, Tergracht, Vaardeburen, Vijfhuizen, Westernijkerk Details...
 
11. Gemeente Franekeradeel  Harlingerweg  18  *  8801 PA Franeker (gemeente Franekeradeel)
Franeker Sexbierum Tzummarum Tzum Achlum Oosterbierum Ried Dongjum Herbaijum Hitzum Peins Pietersbierum Schalsum Zweins Firdgum Boer Klooster-Lidlum Dijkshoek Doijum Fatum Kie Kiesterzijl Kingmatille K Details...
 
12. Gemeente Gaasterlân-Sleat  Dubbelstraat  1  *  8561 BC Balk (gemeente Gaasterlân-Sleat)
Bakhuizen, Balk, Harich, Mirns, Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sondel, Wijckel Details...
 
13. Gemeente Harenkarspel  Oostwal  2  *  1747 EZ Tuitjenhorn (gemeente Schagen)
't Rijpje Dirkshorn Eenigenburg Groenveld Kalverdijk Krabbendam Schoorldam Sint Maarten Stroet Tuitjenhorn Valkkoog Waarland Warmenhuizen De Banne De Dijken De Weel Kerkbuurt Ring Schagerwaard Details...
 
14. Gemeente Harlingen  Voorstraat  35  *  8861 BD Harlingen
Harlingen, Midlum, Wijnaldum Details...
 
15. Gemeente Heerenveen  Crackstraat  2  *  8441 ES Heerenveen
Heerenveen, Jubbega, De Knijpe, Oudeschoot, Nieuwehorne, Oranjewoud, Oudehorne, Hoornsterzwaag, Tjalleberd, Mildam, Katlijk, Bontebok, Luinjeberd, Terband, Gersloot, Nieuweschoot Details...
 
16. Gemeente Het Bildt  Van Harenstraat  47  *  9076 BT Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt)
Sint Annaparochie, Minnertsga, Sint Jacobsparochie, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, Westhoek, Nij Altoenae, Nieuwebildtzijl, Vrouwbuurtstermolen (gedeeltelijk), Zwarte Haan Details...
 
17. Gemeente Kollumerland C.A.  Van Limburg Stirumweg  18  *  9291 KB Kollum (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Kollum, Kollumerzwaag, Oudwoude, Zwagerbosch, Burum, Westergeest, Munnikzijl, Triemen, Kollumerpomp, Warfstermolen, Veenklooster, Augstbuurt Details...
 
18. Gemeente Leeuwarden  Oldehoofsterkerkhof  2  *  8911 DH Leeuwarden
Leeuwarden, Goutum, Wirdum, Wijtgaard, Lekkum, Snakkerburen, Hempens-Teerns, Swichum, Miedum, Hoek, Noardein, Tjaard, Vierhuis Details...
 
19. Gemeente Leeuwarderadeel  Ljipstrjitte  1  *  9051 AR Stiens (gemeente Leeuwarderadeel)
Stiens, Britsum, Cornjum, Hijum, Oude Leije, Jelsum, Finkum, Bartlehiem (gedeeltelijk), Vrouwbuurtstermolen (gedeeltelijk) Details...
 
20. Gemeente Littenseradiel  Keatsebaen  1  *  8731 BN Wommels (gemeente Littenseradiel)
Wommels, Mantgum, Winsum, Oosterend, Weidum, Oosterlittens, Welsrijp, Bozum, Oosterwierum, Hijlaard, Wieuwerd, Itens, Jorwerd, Spannum, Baard, Kubaard, Roodhuis, Jellum, Rien, Beers, Baijum, Britswerd, Hidaard, Huins, Waaxens, Hennaard, Details...
 
21. Gemeente Medemblik  Korteling  1  *  1679 VH Midwoud (gemeente Medemblik)
Medemblik Abbekerk Benningbroek Hauwert Lambertschaag Midwoud Nibbixwoud Oostwoud Opperdoes Sijbekarspel Twisk Wadway Wijzend Wognum Zwaagdijk t Westeinde Bennemeer Broerdijk De Buurt Het Hoogeland Koppershorn Details...
 
22. Gemeente Menaldumadeel  Dyksterbuorren  16  *  9036 MS Menaldum (gemeente Menaldumadeel)
Dronrijp, Menaldum, Berlikum, Marssum, Deinum, Beetgumermolen, Beetgum, Engelum, Boksum, Wier, Schingen, Blessum, Slappeterp, Klooster Anjum,Ritsumazijl Details...
 
23. Gemeente Niedorp  De Meet  1  *  1733 AZ Nieuwe Niedorp (gemeente Hollands Kroon)
Barsingerhorn, Haringhuizen, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Winkel, 't Veld Barsingerhorn De Strook Haringhuizen Kolhorn Kreil Lutjewinkel Nieuwe Niedorp Oude Niedorp Moerbeek Terdiek Verlaat Zijdewind Details...
 
24. Gemeente Ooststellingwerf  't Oost  11  *  8431 LE Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf)
Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk , Donkerbroek, Oldeberkoop, Makkinga, Waskemeer, Elsloo, Haule, Fochteloo, Ravenswoud, Langedijke, Nijeberkoop Details...
 
25. Gemeente Opmeer  Klaproos  1  *  1716 VS Opmeer
Opmeer, Hoogwoud, Aartswoud, De Weere, Gouwe, Spanbroek, Wadway Zandwerven, Abbekerkeweere, Harderwijk, Lagehoek Langereis Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?